Konferencja w 2014 r.

Forum Metropolitalne wykorzystało w tym roku jubileusz 10-lecia członkowstwa Polski w Unii Europejskiej jako okazję do przeprowadzenia swojej corocznej konferencji wspólnie z miastem Szczecin.

Konferencja była pierwszym krokiem na drodze do poznania się i dialogu pomiędzy osobami zajmującymi się problemami regionów metropolitalnych, przylegających do nich regionów wiejskich, oraz wzajemnymi powiązaniami między nimi.

Im Mittelpunkt des Programms der Veranstaltung standen die Begegnung und der Austausch zwischen den Metropolregionen. Als Zeichen der Willenserklärung zur weiteren zukünftigen Kooperation beider Metropolregionen wurde im Rahmen der Jahreskonferenz eine Resolution zur Verbesserung der Bahnstrecke zwischen Berlin und Stettin unterschrieben. Auftakt der Konferenz waren Vorträge zu den Themen „Die Rolle der Metropolenregion Stettin aus Sicht der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg“ und „Grenzüberschreitende Beziehungen Stettin – Berlin-Brandenburg: Komplementarität oder Konkurrenz“. Anschließend konnten sich die Teilnehmer nach ihrem Interessenschwerpunkt in Arbeitsgruppen über Erfahrungen und Gemeinsamkeiten austauschen.

Zasadniczym celem programu imprezy było spotkanie się i wymiana doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się oboma regionami metropolitalnymi. Jako znak, wyrażający wolę dalszej współpracy w przyszłości między oboma regionami, podpisano w ramach konferencji rezolucję apelującą o modernizację linii kolejowej pomiędzy Berlinem a Szczecinem. Konferencję otworzyły wystąpienia pod tytułem „Rola Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego z perspektywy Wspólnego Planowania Przestrzennego Berlina i Brandenburgii” i „Transgraniczne stosunki Szczecin-Berlin-Brandenburgia: komplementarność czy konkurencja”. Pod koniec konferencji uczestnicy mieli okazję do wymiany doświadczeń w grupach roboczych zgodnie ze swoimi zainteresowaniam.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji, poniżej krótka ich prezentacja.

Jedną z najważniejszych przesłanek dalszej kooperacji i budowy połączeń pomiędzy regionami metropolitalnymi Berlin-Brandenburgia i Szczecin jest polepszenie komunikacji między nimi, szczególnie w zakresie połączeń szynowych. dano temu wyraz przez podpisanie apelu do rządów Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej.

Program

Zasadniczym celem programu imprezy było spotkanie się i wymiana doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się oboma regionami metropolitalnymi.

PDF-Dokument (314.0 kB)

Dokumentacja

Dokumentacja konferencji Forum Metropolitalnego obejmuje streszczenie dyskusji panelowych oraz protokoły rozmów w grupach roboczych.

PDF-Dokument (3.8 MB)